Wat is de EIA?

EIA 2021

1.2 Welke kosten komen in aanmerking?

U kunt EIA toepassen op kosten van (onderdelen van) bedrijfsmiddelen die aan de energieprestatie-eisen voldoen.

Ook voorzieningen die technisch noodzakelijk zijn voor deze bedrijfsmiddelen en die u alleen daarvoor gebruikt,

vallen onder deze kosten. Bijvoorbeeld leidingen, appendages en meet- en regelapparatuur. Voldoet een

bedrijfsmiddel aan de energieprestatie-eisen, dan komen de volgende kosten in aanmerking voor EIA:

 

  • Aanschafkosten

– Aankoopsom, inclusief kosten die u betaalt aan derden om het bedrijfsmiddel bedrijfsklaar te krijgen,

bijvoorbeeld montagekosten.

– Omzetbelasting die u aan leveranciers betaalt als u omzetbelasting niet kunt verrekenen.

  • Voortbrengingskosten

– Arbeidskosten van uw eigen werknemers, ingehuurde medewerkers en loonwerkers die het

bedrijfsmiddel produceren of installeren.

– Kosten voor materialen uit uw magazijn of onderdelen van het bedrijfsmiddel die onder uw regie worden

gekocht en geïnstalleerd.

– Omzetbelasting die u aan leveranciers betaalt als u omzetbelasting niet kunt verrekenen.

  • Kosten van aanpassingen aan bestaande bedrijfsmiddelen

– Aanschaf- en montagekosten voor nieuwe materialen. Activeer deze kosten wel op de balans.

  • Kosten voor een energieadvies of EPA maatwerkadvies

– De voorwaarden die hieraan verbonden zijn, vindt u in hoofdstuk 3, bij onderdeel G.

  • De kosten die niet in aanmerking komen zijn:

– Kosten voor bedrijfsmiddelen die eerder zijn gebruikt.

– Kosten voor grond, (recreatie)woningen*, personenauto’s en vaartuigen die een andere bestemming

hebben dan beroepsvervoer, dieren, effecten, vorderingen, goodwill, vergunningen, ontheffingen,

concessies en andere publiekrechtelijke dispensaties.

– Onderhoudskosten.

 

2.2.3 Hoeveel mag u aftrekken?

Het bedrag dat u mag aftrekken van de fiscale winst is afhankelijk van de kosten die u in een kalenderjaar

maakt.

  • Als u de totale kosten voor een energie-investering in één kalenderjaar maakt, kunt u bij de aangifte over

dat jaar profiteren van de volledige EIA.

  • U kunt de betalingen over meerdere jaren doen, maar het bedrijfsmiddel in gebruik nemen in het jaar

dat u investeert. Dan neemt u EIA volledig mee bij de aangifte over het kalenderjaar waarin u heeft

geïnvesteerd. Is het bedrijfsmiddel aan het einde van het kalenderjaar nog niet in gebruik genomen, dan

kunt u het bedrag dat is betaald voor de investering in dat jaar als EIA in mindering brengen op de winst.

De rest van de investering neemt u mee in de aangiftes over de volgende kalenderjaren waarin u betalingen

doet, maar niet later dan in het kalenderjaar waarin het bedrijfsmiddel in gebruik wordt genomen. Als de

aanslag eenmaal onherroepelijk is, kunt u niet meer op een later moment kiezen voor EIA.

  • Bent u Vpb-belastingplichtig of IB-belastingplichtig en sluit u het jaar af met een verliesrekening? Dan

kunt u, wanneer u IB-belastingplichtig bent, EIA in de drie voorgaande jaren en negen volgende jaren

verrekenen. Bent u Vpb-belastingplichtig, dan kunt u EIA in het voorgaande jaar en de negen volgende

jaren verrekenen. Overleg dit met uw belastinginspecteur.

  • Krijgt u van de Belastingdienst over het investeringsjaar een voorlopige aanslag zonder EIA? Dan kunt u

met de ontvangstbevestiging van de EIA-melding de inspecteur vragen om uw aanslag te herzien.

Producteisen, productwetgeving

In Nederland is op veel producten wetgeving van toepassing waarin eisen zijn gesteld aan onder andere veiligheid en duurzaamheid. Het is mogelijk dat het bedrijfsmiddel dat u aanschaft ook aan deze eisen moet voldoen, zoals de laagspanningsrichtlijn of Ecodesign richtlijn. Dit geldt bijvoorbeeld bij de aanschaf van LED-verlichting waarvoor Europese Verordening (EU) 2019/2020 en Europese normering van kracht zijn NEN-EN IEC 62471:2008.

 

 

 

 

 

LED-verlichtingssysteem [W] | RVO.nl | Rijksdienst

LED-belichtingssysteem voor podium- of theaterbelichting [W] | RVO.nl | Rijksdienst

Belichtingssysteem voor tuinbouwgewassen [W] | RVO.nl | Rijksdienst

Besparingssysteem voor verlichting [W] | RVO.nl | Rijksdienst

UV-A LED drooginstallatie | RVO.nl | Rijksdienst

Infraroodpanelen [W] | RVO.nl | Rijksdienst

 

 

LET OP : het minimaal te investeren bedrag om in aanmerking te komen voor EIA bedraagt  € 2.500,- .

Montagekosten mogen ook opgevoerd worden als investering.

 

BRON:

www.vindsubsidies.nl